Komplexné služby pre podnikateľov

+421 948 185 178
info@altaxo.sk

Menu

GDPR

I. Ochrana osobných údajov (GDPR) v spoločnostiach:

1a) Spoločnosť ALTAXO SK s.r.o.

Základné ustanovenia : 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je ALTAXO SK s.r.o., IČO: 50975064, so sídlom Údernícka 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 (ďalej len ako: ”správca”). Kontaktné údaje správcu sú: info@altaxo.sk

1b) Spoločnosť ALTAXO OFFICE s.r.o.

Základné ustanovenia : 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je ALTAXO OFFICE s.r.o., IČO: 53038321, so sídlom Údernícka 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 (ďalej len ako: ”správca”). Kontaktné údaje správcu sú: info@altaxo.sk

 II. Typy zhromaždených osobných údajov 

Zhromažďované sú iba osobné údaje za účelom realizácie ponúkaných služieb vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti správcu.

V prípade dopytu služieb alebo reakcie na ponúkané zamestnanie z webu www.altaxo.sk sú zhromažďované následujúce údaje:

Meno, priezvisko, akademický titul, email, telefón a ďalej údaje získané z verejne prístupných databáz registrov.

V prípade realizácie služieb z webu www.altaxo.sk sú okrem údajov uvedených v ods. 1 čl. II zhromažďované aj rodné priezvisko, občianstvo, korešpondenčná poštová adresa, dátum narodenia, RČ alebo IČO, čísla predložených identifikačných dokladov a jej kópie, prípadne výpis z registra trestov, rozsudky, číslo bankového účtu a podpis.

 III. Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie uzavretej zmluvy alebo objednanej služby. Bez konkrétnych osobných údajov nie je v tomto zmysle možné platne uzavrieť alebo len spísať akúkoľvek zmluvu.

Konkrétne sa jedná o nasledujúce účely spracúvania:

-                     realizácia poskytovaných účtovných a podnikateľských služieb spočívajúcich najmä v poskytovaní virtuálnych sídiel a trvalých pobytov, založení, predaji, zmien, odkúpení a likvidácii spoločností,

-                     nesplnenie záväzkov,

-                     informovanie o stave poskytovanej služby alebo priebehu výberového konania,

-                     doručenie písomných dokumentov spojených s poskytovaním služieb.

Vaša e-mailová adresa či telefónne číslo sú nutné pre telefónnu či e-mailovú komunikáciu a splnenie niektorých konkrétnych Vami už objednaných služieb - napr. zasielanie informácii o stave Vašej objednávky alebo dopytu, zasielanie informácii o vývoji ponúk v našom portfóliu.

IV. Zákonný dôvod a doba spracúvania osobných údajov

1. V prípade realizácie objednanej služby je zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov uzavretie a plnenie zmluvy medzi Vami a správcom. Správca spracúvavá tieto údaje po dobu zmluvného vzťahu s Vami a ďalej po dobu všeobecnej premlčacej lehoty od ukončenia zmluvného vzťahu.

2. V prípade poskytovania služieb je správca povinný splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z. z., o daniach z príjmov a zákona č. 222/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, AML zákon. Správca tieto údaje spracúvavá počas zákonnej archivácie.

3. V prípade nesplnenia Vášho záväzku správcovi vzniká oprávnený záujem spočívajúci vo vymáhaní pohľadávky, kedy za týmto účelom správca uchováva údaje po dobu premlčacej lehoty stanovenej zákonom č. 40/1964 Zb.Zb., Občiansky zákonníka.

4. V prípade náborového procesu správca spracúvavá Vaše osobné údaje na základe zákona č. 5/2004 Z. z., zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. V prípade udelenia Vášho súhlasu správca spracúvavá osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu po dobu udelenia Vášho súhlasu.

6.Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR ani k profilovaniu vašej osoby.

V. Zdroje osobných údajov

Vaše údaje získavame iba priamo od Vás, ak sa nám ich rozhodnete poskytnúť.

VI. Osobné údaje zdieľané s tretími stranami

1. Niektoré vybrané služby (účtovné a daňové služby, služby založenia, predaj, odkup, zmeny a likvidácia spoločností, poskytnutie virtuálnych sídiel a trvalých pobytov) sú s platnými právnymi predpismi realizované v spolupráci s tretími stranami. Podľa povahy poskytovaných služieb sú tak zdieľané Vaše vybrané osobné údaje s konkrétnymi tretími stranami. Všetci naši partneri (subdodávatelia) sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré boli sprístupnené.

2. Pokiaľ ste len ako návštevníci navštívili naše webové stránky, tak zhromažďujeme cez aplikácie tretích strán informácie o Vašom počítači. Tieto údaje sú však anonymné. Nemôžu Vás identifikovať ako osobu a sú využívanú iba na tvorbu štatistík a ich následnú analýzu.

VII. Práva spojené s ochranou osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade s čl. 13 ods. 1 GDPR môže prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Práva dotknutej osoby

V súlade s čl. 21 GDPR prevádzkovateľ na požiadanie dotknutých osôb informuje dotknutú osobu o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

1. účelu spracovania,

2. kategóriu dotknutých osobných údajov,

3. príjemcovi alebo katogórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,

4. plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,

5. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,

6. ak nie sú získané od dotknutej osoby, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba má ďalej právo požadovať od prevádzkovateľa:

1. prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 21 GDPR,

2. opravu osobných údajov podľa čl. 22 GDPR,

3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 23 GDPR,

4. právo na obmedzenie spracúvania podľa  čl. 24 GDPR,

5. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 26 GDPR,

6. právo namietať spracúvanie osobných údajov čl. 27 GDPR,

7. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania podľa čl. 28 GDPR

Každá dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže

1. Požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie.

2. Požadovať, aby prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokvanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

3. Ak je žiadosť dotknutej osoby podľa odseku 1 uznaná za oprávnenú, prevádzkovateľ bezodkladne odstráni závadný stav.

4. Ak prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie dotknutej osobe podľa odseku 1, má dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.

5. Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa dotknutá osoba obrátila so svojim podnetom na dozorný úrad priamo.

6. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 

VIII. Cookies a Facebook

1. Podmienky používania cookies podrobne nájdete na: http://www.altaxo.sk

2. Facebookové stránky spoločností ALTAXO SK s.r.o. a ALTAXO OFFICE s.r.o. neslúžia iba na reklamné účely, ale aj na podávanie informácií o spoločenských a podnikateľských aktivitách menovaných spoločnosťou, a spoločnosti ALTAXO SK s.r.o. a ALTAXO OFFICE s.r.o. potom v žiadnom prípade nenesie právnu zodpovednosť za následné spracúvanie týchto údajov samotnou spoločnosťou Facebook.

IX. Infolinka, kontaktný formulár

V prípade infolinky a/alebo kontaktného formulára spracovávame iba údaje klientov, ako sú: meno, priezvisko, akademický titul, e-mail a telefónne číslo, ktoré vedú k realizácii realitno-obchodného prípadu. Údaje klientov, ktorí nemajú o službu našej spoločnosti záujem, potom vôbec nespracovávame, nezaznamenávame, resp. neevidujeme.

X. Ochrana osobných údajov

1. Správca prijal a dodržiava také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

2. Medzi tieto opatrenia patria:

- anonymizácia osobných údajov,

- prístup k osobným údajom iba pre poverené osoby správcu,

- proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania,

- viacúrovňový firewall,

- antivírusová ochrana a kontrola neoprávnených prístupov.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním vašich kontaktných údajov cez kontaktný formulár alebo používaním webovej stránky www.altaxo.sk potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na webových stránkach: www.altaxo.sk

V Bratislave dňa 1.1.2023

Kontaktná adresa: ALTAXO SK s.r.o., Údernícka 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefón: +421 948 185 178

E-mail: info@altaxo.sk

© 2019, ALTAXO SE

Máte záujem o zľavu na účtovníctvo pre Vašu českú spoločnosť?

Zadajte email a získate na ňu nárok!

Spoločnosť ALTAXO SK s.r.o. neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. Poskytujeme konzultačné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností. Právne služby zabezpečuje partnerská advokátska kancelária.