Komplexné služby pre podnikateľov

+421 948 185 178
info@altaxo.sk

Menu

GDPR

I. Ochrana osobných údajov (GDPR) v spoločnostiach:

1a) Spoločnosť ALTAXO SK s.r.o.

Základné ustanovenia : 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je ALTAXO SK s.r.o., IČO: 50975064, so sídlom Údernícka 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 (ďalej len ako: ”správca”). Kontaktné údaje správcu sú: info@altaxo.sk

1b) Spoločnosť ALTAXO OFFICE s.r.o.

Základné ustanovenia : 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je ALTAXO OFFICE s.r.o., IČO: 53038321, so sídlom Údernícka 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 (ďalej len ako: ”správca”). Kontaktné údaje správcu sú: info@altaxo.sk

 II. Typy zhromaždených osobných údajov 

Zhromažďované sú iba osobné údaje za účelom realizácie ponúkaných služieb vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti správcu.

V prípade dopytu služieb alebo reakcie na ponúkané zamestnanie z webu www.altaxo.sk sú zhromažďované následujúce údaje:

Meno, priezvisko, akademický titul, email, telefón a ďalej údaje získané z verejne prístupných databáz registrov.

V prípade realizácie služieb z webu www.altaxo.sk sú okrem údajov uvedených v ods. 1 čl. II zhromažďované aj rodné priezvisko, občianstvo, korešpondenčná poštová adresa, dátum narodenia, RČ alebo IČO, čísla predložených identifikačných dokladov a jej kópie, prípadne výpis z registra trestov, rozsudky, číslo bankového účtu a podpis.

 III. Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie uzavretej zmluvy alebo objednanej služby. Bez konkrétnych osobných údajov nie je v tomto zmysle možné platne uzavrieť alebo len spísať akúkoľvek zmluvu.

Konkrétne sa jedná o nasledujúce účely spracúvania:

-                     realizácia poskytovaných účtovných a podnikateľských služieb spočívajúcich najmä v poskytovaní virtuálnych sídiel a trvalých pobytov, založení, predaji, zmien, odkúpení a likvidácii spoločností,

-                     nesplnenie záväzkov,

-                     informovanie o stave poskytovanej služby alebo priebehu výberového konania,

-                     doručenie písomných dokumentov spojených s poskytovaním služieb.

Vaša e-mailová adresa či telefónne číslo sú nutné pre telefónnu či e-mailovú komunikáciu a splnenie niektorých konkrétnych Vami už objednaných služieb - napr. zasielanie informácii o stave Vašej objednávky alebo dopytu, zasielanie informácii o vývoji ponúk v našom portfóliu.

IV. Zákonný dôvod a doba spracúvania osobných údajov

1. V prípade realizácie objednanej služby je zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov uzavretie a plnenie zmluvy medzi Vami a správcom. Správca spracúvavá tieto údaje po dobu zmluvného vzťahu s Vami a ďalej po dobu všeobecnej premlčacej lehoty od ukončenia zmluvného vzťahu.

2. V prípade poskytovania služieb je správca povinný splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z. z., o daniach z príjmov a zákona č. 222/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, AML zákon. Správca tieto údaje spracúvavá počas zákonnej archivácie.

3. V prípade nesplnenia Vášho záväzku správcovi vzniká oprávnený záujem spočívajúci vo vymáhaní pohľadávky, kedy za týmto účelom správca uchováva údaje po dobu premlčacej lehoty stanovenej zákonom č. 40/1964 Zb.Zb., Občiansky zákonníka.

4. V prípade náborového procesu správca spracúvavá Vaše osobné údaje na základe zákona č. 5/2004 Z. z., zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. V prípade udelenia Vášho súhlasu správca spracúvavá osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu po dobu udelenia Vášho súhlasu.

6.Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR ani k profilovaniu vašej osoby.

V. Zdroje osobných údajov

Vaše údaje získavame iba priamo od Vás, ak sa nám ich rozhodnete poskytnúť.

VI. Osobné údaje zdieľané s tretími stranami

1. Niektoré vybrané služby (účtovné a daňové služby, služby založenia, predaj, odkup, zmeny a likvidácia spoločností, poskytnutie virtuálnych sídiel a trvalých pobytov) sú s platnými právnymi predpismi realizované v spolupráci s tretími stranami. Podľa povahy poskytovaných služieb sú tak zdieľané Vaše vybrané osobné údaje s konkrétnymi tretími stranami. Všetci naši partneri (subdodávatelia) sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré boli sprístupnené.

2. Pokiaľ ste len ako návštevníci navštívili naše webové stránky, tak zhromažďujeme cez aplikácie tretích strán informácie o Vašom počítači. Tieto údaje sú však anonymné. Nemôžu Vás identifikovať ako osobu a sú využívanú iba na tvorbu štatistík a ich následnú analýzu.

VII. Práva spojené s ochranou osobných údajov

Máte nasledujúce práva:

-                     v prípade, keď je potrebný súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať

-                     právo osobné údaje opraviť či doplniť

-                     právo požadovať obmedzenie spracúvania

-                     právo podať sťažnosť proti spracúvaniu

-                     v určitých prípadoch právo vzniesť námietku podľa článku 21 ods. 1 GDPR, napr. ak sú Vaše osobné údaje spracúvávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Vyššie uvedené práva ste oprávnený/á uplatniť písomne v listinnej podobe na adrese správcu alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu info@altaxo.sk

VIII. Cookies a Facebook

1. Podmienky používania cookies podrobne nájdete na: http://www.altaxo.sk

2. Facebookové stránky spoločností ALTAXO SK s.r.o. a ALTAXO OFFICE s.r.o. neslúžia iba na reklamné účely, ale aj na podávanie informácií o spoločenských a podnikateľských aktivitách menovaných spoločnosťou, a spoločnosti ALTAXO SK s.r.o. a ALTAXO OFFICE s.r.o. potom v žiadnom prípade nenesie právnu zodpovednosť za následné spracúvanie týchto údajov samotnou spoločnosťou Facebook.

IX. Infolinka, kontaktný formulár

V prípade infolinky a/alebo kontaktného formulára spracovávame iba údaje klientov, ako sú: meno, priezvisko, akademický titul, e-mail a telefónne číslo, ktoré vedú k realizácii realitno-obchodného prípadu. Údaje klientov, ktorí nemajú o službu našej spoločnosti záujem, potom vôbec nespracovávame, nezaznamenávame, resp. neevidujeme.

X. Ochrana osobných údajov

1. Správca prijal a dodržiava také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

2. Medzi tieto opatrenia patria:

- anonymizácia osobných údajov,

- prístup k osobným údajom iba pre poverené osoby správcu,

- proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania,

- viacúrovňový firewall,

- antivírusová ochrana a kontrola neoprávnených prístupov.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním vašich kontaktných údajov cez kontaktný formulár alebo používaním webovej stránky www.altaxo.sk potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na webových stránkach: www.altaxo.sk

V Bratislave dňa 1.1.2023

Kontaktná adresa: ALTAXO SK s.r.o., Údernícka 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Telefón: +421 948 185 178

E-mail: info@altaxo.sk

© 2019, ALTAXO SE

Máte záujem o zľavu na účtovníctvo pre Vašu českú spoločnosť?

Zadajte email a získate na ňu nárok!

Spoločnosť ALTAXO SK s.r.o. neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. Poskytujeme konzultačné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností. Právne služby zabezpečuje partnerská advokátska kancelária.